Odpowiedzialność za legalne gromadzenie, opracowanie i wykorzystywanie danych osobowych ponosi: ATH&S GmbH
Dyrektor generalny: Pan Peter Rizen
Adres poczty elektronicznej: info@ath-s.de
Adres: Brönninghauser Str. 26, 33729 Билефельд
Telefon: 0521/55359-19
  Niniejszym powiadomieniem o konfidencjalności informujemy Państwo (niżej także zwany „Użytkownik“ lub „Podmiot danych“) o opracowaniu naszych danych w całości, w ramach odwiedzania naszej strony internetowej podczas komunikacji przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie jak zarówno podczas wystąpienia stosunków partnerskich z klientem, dostawcą lub w inny sposób. Poza tym informujemy Państwo o naszych prawach w stosunku do opracowania danych Państwa. Wyraz „Opracowanie danych“ zawsze oznacza oporacowanie danych osobowych.

1. Wskazówki ogólne dotyczące opracowania danych

1.1 Kategorie danych osobowych

Opracowujemy następujące kategorie danych osobowych:
 • Dane inwentaryzacji (przykładowo, imiona, adresy, funkcje, przynależność do organizacji itd.);
 • Dane kontaktowe (przykładowo, adres poczty elektronicznej, numery telefonów/faksów itd.);
 • Dane treści (przykładowo, wprowadzenie tekstu, pliki graficzne, video itd.);
 • Dane o wykorzystywaniu (przykładowo, dane dostępu);
 • Metadane / dane połączeń (przykładowo, IP –adresy).

1.2 Otrzymujący / otrzymujący Kategorii odbiorców danych osobowych

Jeśli my ujawniamy, przekazujemy lub w inny sposób udostępniamy Państwu dane innych osób lub kompanii, takich jak web-hosting, obsługa lub strona trzecia, w ramach naszego opracowania, jest to wykonywane na podstawie zezwolenia legalnego (przykładowo, jeśli przekazanie danych osobom trzecim odbywa się zgodnie z art.6 akapit GDPR jest niezbędne do spełnienia umowy (punkt 1, lit.b), jeśli strony zainteresowane wyraziły zgodę lub jeśli to jest przewidziane obowiązkiem prawnym.

1.3 Miejsce i okres przechowywania danych osobowych

Jeśli inne nie jest zaznaczone w niniejszej Polityce Konfidencjalności, opracowanie danych osobowych będzie odbywać się wyłącznie w centrach opracowania danych, które znajdują się w strefie działania GDPR. Kryterium długości okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni termin przechowywania, usalony prawnie. Po wygasaniu odpowiedniego teminu, właściwe dane zostaną zlikwidowane, jeśli nie są potrzebne do wykonania lub podpisania umowy.

1.4 Przekaz danych do krajów trzecich

Jeśli my przeprowadzamy opracowanie danych w krajach trzecich (przykładowo, po za granicami Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiej strefy ekonomicznej (ESE)) lub jeśli wykonujemy to w ramach korzystania z usług innych firm lub ujawnienia i przekazania danych, lub jeśli przeprowadzamy opracowanie danych w kraju trzecim (tzn. po za granicami Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiej strefy ekonomicznej (ESE)) lub jeśli wykonujemy to w ramach korzystania z usług innych firm lub ujawnienia, przekaz danych osobom trzecim odbywa się tylko w tym przypadku, jeśli to jest robione celem wykonania naszych (wstępnych) zobowiązań umownych, na postawie naszej zgody, zobowiązań prawnych lub na podstawie naszych interesów prawnych. Biorąc pod uwagę zezwolenia prawne lub umowne opracowujemy lub dajemy zezwolenie na opracowanie danych w kraju trzecim tylko pod warunkiem istnienia wymóg specyficznych artykułu 44 i innych Regulaminu ogólnego ochrony danych, to znaczy że opracowanie odbywa się, na przykład, na podstawie gwarancji specyficznych, takich jak oficjalnie uznany poziom ochrony danych, który odpowiada wymogom UE lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (na przykład, zwane „Standartowymi postanowieniami umownymi“). My współpracujemy, w tym, z przedsiębiorstwami na Białorusi. W chwili obecnej nie istnieje odpowiendia decyzja Komisji UE dotycząca poziomu ochrony danych osobowych na Białorusi. Jednak, posiadamy dodatkowe odpowiednie lub właściwe gwarancje do przekazywania danych na Białoruś w postaći standardowych postanowień umownych UE zgodnie z art.46, akapit 2, lit. c). Uzgodnione z GDPR. standartowe postanowienia umowne UE mogą zostać zażądane od nas w formie kopii.

2. Opracowanie danych w ramach odwiedzania naszej strony internetowej

2.1 Pliki historii przeglądania

Każdego razu kiedy podmiot danych otrzymuje dostęp do naszej strony elektronicznej, dane ogólne oraz informacja zachowują się w plikach historii przeglądania naszego systemu:
 • Data i czas otrzymania (znak czasowy);
 • Dane o zapytaniu i adres docelowy (wersja protokołu, metoda http, referer, linijka UserAgent);
 • Imię otrzymanego pliku i objętość przekazywanych danych (zapytanie o URL- adres łącznie, Pasek zapytania, wielkość w bajtach);
 • Informacjia czy zbiór danych był skuteczny (kod statusu).
Podczas wykorzystywania tych danych ogólnych i informacji my nie robimy żadnych wniosków o podmiocie danych. Zadna ocena prywatna, analiza danych w zamiarach marketingowych lub profilowanie nie jest przeprowadzane. IP-adres w tych okolicznościach nie jest zachowywany. Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych jest artykuł 6 akapit 1, lit. f Regulaminu ogólnego w sprawie GMO. Zbiórka danych do przedstawienia strony elektronicznej i przechowywanie danych w plikach historii przeglądania są konieczne dla bezpiecznego funkcjonowania naszej strony elektronicznej. Dlatego od strony osoby zainteresowanej nie istnieje możliwość wyrażenia sprzeciwu.

2.2 Wykrycie szkodliwego oprogramowania i analiza historii przeglądania

My zbieramy i automatyzujemy dane historii przeglądania, otrzymane w wyniku wykorzystywania technologii komunikacyjnych naszej kompanii w tym stopniu, w którym to jest niezbędne dla wykrycia, ograniczenia lub usunięcia defektów lub błędów w technologii komunikacyjnej lub dla ochrony przed atakami na nasze technologie informacyjne lub systemy łączności. Jest to niezbędne dla wykrycia lub ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania i oceny danych jest artykuł 6 akapit 1, lit. f. Regulaminu ogólnego w sprawie GMO. Przechowywanie i analiza danych są niezbędne dla zapewnienia dostępności strony internetowej i jej bezpiecznego funkcjonowania. Dlatego od strony osoby zainteresowanej nie istnieje możliwość wyrażenia sprzeciwu

2.3 Pliki cookie

Na naszej stronie elektronicznej są wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie – są to niewielkie pliki tekstowe, którymi wymieniają się przeglądarka sieci Internetowej oraz hosting-serwer. Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego do naszej strony internetowej. W używanej przeglądarce Internetowej Państwo mają możliwość ograniczyć lub całkiem zabronić wykorzystywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień. Pliki cookie, które Państwo już zachowali, mogą być usunięte w każdej chwili. Odłączenie plików cookie dla naszej strony internetowej może doprowadzić do uniemożliwienia przeglądu lub wykorzystywania strony internetowej w całości. Podstawą prawną dla opracowywania danych osobowych z wykorzystywaniem plików cookie jest artykuł 6 akapit 1, lit.f Regulaminu ogólnego w sprawie GMO. Zainteresowanie prawne wynika z celów zbiórki danych, podanych wyżej.

2.4 Hosting

Usługi hostingu, które są przez nas wykorzystywane, są przeznaczone do udzielana następujących usług: usługi infrastruktury i platformy, wydajność obliczeniowa, magazyn i służba baz danych, usługi bezpieczeństwa oraz obsługa techniczna, które wykorzystujemy dla funkcjonowania naszej strony internetowej. Przy tym my i nasza obsługa danych opracowujemy dane inwentarzowe, kontaktowe, dane kontentu, kontraktowe, dane o wykorzystywaniu metadanych i dane komunikacyjne użytkowników naszej strony internetowej na podstawie naszych zainteresowań legalnych w efektownym i bezpiecznym przedstawieniu tej on-line oferty zgodnie z artykułem 6, akapit 1, lit. f Regulaminu ogólnego w sprawie GMO I.V.M. Artykuł 28 Regulaminu ogólnego w sprawie GMO (zawarcie umowy na opracowanie zamówień). Zainteresowanie legalne wynika z celów zbiórki danych, podanych wyżej.

3. Opracowane danych w ramach kontaktu

3.1 Jak skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej

Skontaktować się z nami można za pomocą adresu poczty elektronicznej, który jest podany na naszej stronie intenetowej, oraz poprzez formę kontaktową. Ponieważ Państwo wykorzystują ten sposób połączenia, przestawione dane (na przykład, imię nazwisko, adres), co najmniej, adres, jak również informacja, znajdująca się w liscie elektronicznym, przechowuje się wraz z podanymi przez Państwo, możliwe, danymi personalnymi celem nawiązania kontaktu oraz opracowania zapytania. Oprócz tego nasz system zbiera następujące dane:
 • IP-adres wzywającego komputera;
 • Datę i czas wysłania listu elektronicznego.
Dane z naszej formy kontaktowej są przekazywane przy pomocy szyfrowania SSL lub TLS odpowiednio.

3.2 Skontaktować się z nami pocztą i / lub faksem

Jeśli Państwo prześlą do nas list lub faks, przedstawione dane (na przykład, imię, nazwisko, adres) oraz dane, podane w liście lub faksie, zostaną przechowane. Informacja, którą zawiera faks oraz dane osobowe, które Państwo mogą przedstawić, są przechowywane celem nawiązania kontaktu i opracowania zapytania. Podstawą prawną dla opracowania danych osobowych w ramach przesłanych listów lub faksów jest artykuł 6, akapit 1, lit. b i f Regulaminu ogólnego w sprawie GMO odpowiednio. Podstawą prawną dla opracowania danych osobowych w ramach przesłanych do nas listów elektronicznych jest artykuł 6, akapit 1, lit. b i f Regulaminu ogólnego w sprawie GMO odpowiednio. Zainteresowanie legalne wynika z celów zbiórki danych, podanych wyżej.

3.3 Opracowanie danych w ramach stosunków z klientami, dostawcami lub innych stosunków umownych.

W szczególności zbieramy i opracowujemy informację konaktową naszych klientów, dostawców oraz innych zleceniobiorców (na przykład, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczny elektronicznej) oraz inną informację osobową, niezbędną do prowadzenia stosunków umownych z klientami, dostawcami i inn. Zbieramy i opracowujemy dane osobowe żeby przedstawić ich klientom, dostawcom, w tym dostawcom usług. Możliwość identyfikować partnerów według umowy, opracowywać zamówienia oraz celem prowadzenia korespondencji. Podstawą prawną dla zbierania i opracowania danych osobowych jest punkt 1 artykułu 6, punkt 1, punkt b) i f) Regulaminu ogólnego przechowywania danych. Zainteresowanie legalne wynika z celów zbiórki danych, podanych wyżej.

4. Prawa Państwa

Jako podmiot danych, mają Państwo następujące prawa w związku z opracowaniem danych osobowych:

4.1 Prawo do otrzymania informacji

(1) Podmiot danych ma prawo zwrócić się do Operatora o potwierdzenie informacji czy dotyczące jego dane osobowe, są opracowywane; w tym wypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o tych danych osobowych i do otrzymania następującej informacji: a) cele opracowywania; b) kategorii danych osobowych, które będą opracowywane; c) otrzymujący lub kategorii otrzymujących, którym została otwarta lub jeszcze jest otwierana informacja osobowa, w szczególności otrzymujące w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych; d) jeśli jest możliwe, zaplanowany termin przechowania danych osobowych lub, jeśli to nie jest możliwe, kryteria celem ustalenia tego terminu; e) istnienie prawa do poprawienia lub zlikwidowania danych osobowych, dotyczących Państwa, lub do ograniczenia opracowania kontrolerem, lub prawo do wyrażania sprzeciwu wobec takiego opracowania; f) istnienie prawa do złożenia skargi do organów kontroli; g) jeśli dane osobowe nie są zbierane od podmiotów danych, całkowita informacja dostępna, dotycząca pochodzenia danych; h) istnienie zautomatyzowanego procesu podjęcia decyzji, w tym art. 22(1) i (1). 4 GDPR i – przynajmniej w tych wypadkach – znacząca informacja o używanej logice, oraz o skali i przewidywanych skutkach dla podmiotu takiego opracowania danych. (2) Jeśli dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach, które są przewidziane artykułem 46 Regulaminu ogólnego ochrony danych (GDPR), w związku z przekazaniem.

4.2 Prawo do skorygowania

Podmiot danych ma prawo natychmiast zarządać od osoby Odpowiedzialnej skorygowania dotyczących jego nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele opracowania, podmiot danych ma prawo zarządać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego wniosku.

4.3 Prawo do usunięcia

(1) Podmiot danych ma prawo zarządać od Kontrolera natychmiastowe usunięcie danych osobowych, jeśli jest przydatna jedna z następujących przyczyn: a) Dane osobowe nie są więcej potrzebne do celów, dla których zostałe zebrane lub w inny sposób opracowane. b) Podmiot danych odwołuje swoją zgodę, która obejmuje opracowanie zgodnie z art.6 akapit 1 lit a) lub art.9 akapit 2 lit a) GDPR wspiera GMO, i opracowanie nie ma pod sobą innej podstawy prawnej. c) Osoba zainteresowana zobowiązuje się zgodnie z art.21, akapit 1 GDPR sprzeciwia się opracowaniu i nie ma priorytetowych podstaw prawnych dla opracowania, lub podmiot danych podaje wniosek zgodnie z art.21, akapit 2 GDPR wyraża sprzeciw wobec opracowania. d) Dane osobowe zostałe opracowane nielegalnie. e) Zniesienie danych osobowych jest niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych zgodnie z ustawodawstwem Unii lub ustawodawstwem kraju-członku, któremu jest podporządkowany kontroler. f) Dane osobowe zostale otrzymane w związku z usługami, które oferuje wspólnota Informacyjna zgodnie z art. 8, akapit W stosunku do GDRP zostało rozpoczęte postępowanie karne wg. art.1. (2) Jeśli administrator ujawnił dane osobowe i jeśli on jest zobowiązany ich zlikwidować zgodnie z punktem 1, on podejmie rozsądne działania, w tym charakteru technicznego, biorąc pod uwagę istniejące technologii i koszty na wprowadzenie, żeby poinformować kontrolerów danych, które oporacowują dane osobowe, o tym że podmiot danych może zostać zlikwidowany, biorąc pod uwagę istniejące technologii i koszty wprowadzenia, dla poinformowania kontrolerów danych, które opracowują dane osobowe o tym, ze podmiot danych zarządał likwidacji wszystkich referencji na jego dane osobowe, oraz kopii lub kopii danych osobowych. (3) Punkty 1 i 2 nie są stosowane w stopniu, którego wymaga opracowanie a) celem realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) celem spełnienia zobowiązania prawnego, które wymaga opracowania zgodnie z ustawodawstem Unii lub kraju-członku, któremu jest podporządkowany kontroler, lub celem wykonania zadania, które odpowiada interesom społecznym lub realizowanej w ramach sprawowania władzy państwowej, którą jest obciążony kontroler; c) w interesach społecznych w dziedzinie ochrony zdrowia zgodnie z art.9, akapit 2, lit з) i i), oraz art.9, akapit 3 Położenia ogólne dotyczące GMO; d) do celów archiwalnych, naukowych lub historycznych, które przedstawiają interes społeczny, lub dla celów statystycznych zgodnie z art. 89 (1) w tym stopniu, w której ustawa, wymieniona w punkcie 1, prawdopodobnie robi niemożliwe lub poważnie przeszkadza osiągnięciu celów takiego opracowania, lub e) celem przedstawienia, realizacji lub ochrony wymogów prawnych.

4.4 Prawo do ograniczenia opracowania

(1) Podmiot danych ma prawo zarządać od kontrolera ograniczenia opracowania, jeśli jest przewidziany jeden z niżej wymienionych warunków: a) ścisłość danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot danych w okresie, który pozwala kontroleru sprawdzać precyzyjność danych osobowych, b) opracowanie jest nielegalne i podmiot danych rezygnuje z likwidacji danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia wykorzystywania danych osobowych; c) kontroler danych więcej nie potrzebuje danych osobowych dla celów opracowania, ale podmiot danych potrzebuje je celem przedstawienia, realizacji lub obrony wymogów prawnych, lub d) podmiot danych sprzeciwia się wobec opracowania zgodnie z art. 21, akapit 1 GDPR, na razie nie jest ustalone czy przeważają legalne przyczyny osoby odpowiedzialnej nad uzasadnionymi przyczynami osoby zainteresowanej. (2) Jeśli opracowanie było ograniczone zgodnie z punktem 1, te dane osobowe, oprócz ich przechowania, mogą być przechowywane wyłącznie za zgodą podmiotu danych lub celem przedstawienia, realizacji lub ochrony wymogów prawnych lub celem ochrony prawa innej osoby fizycznej lub prawnej lub względem ważnych interesów społecznych Unii lub kraju-członku. zostać opracowanym.

4.5 Prawo do przeniesienia danych

(1) Podmiot dancych ma prawo do otrzymania dotayczących jego danych osobowych, które on przedstawił kontrolerowi, w formacie zorganizowanym, ogólnie przyjętym oraz do czytania maszynowego, ma prawo przekazać te dane innemu kontolerowi bez przeszkód stawianych ze strony kontrolera, któremu zostałe przedstawione dane osobowe, pod warunkiem a) opracowanie na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art.6, akapit 1, lit. a) lub art.9, akapit 2 lit a) GDPR lub zgodnie z umową art. 6, akapit 1 lit b) na podstawie GMO przeznaczenia ogólnego oraz b) opracowanie jest realizowane za pomocą procedur zautomatyzowanych (2) Podczas realizacji swojego prawa do przenoszenia danych zgodnie z punktem 1, podmiot danych ma prawo domagać się, żeby jego dane osobowe zostałe przekazane bezpośrednio od jednego kontrolera do drugiego, o ile to jest możliwe od strony technicznej. Prawo, przewidziane w punkcie 1 niniejszego artykułu nie powinno naruszać prawa i wolności innych osób. To prawo nie obejmuje opracowanie, niezbędne dla celów społecznych lub jeśli jest realizowane w ramach sprawowania władzy państwowej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

4.6 Prawo do wyrażenie sprzeciwu

Podmiot danych ma prawo, z przyczyn wynikających z jego konkretnej sytuacji, w dowolnym czasie zrezygnować z opracowania danych, dotyczących jego osobiście, które może być zabronione zgodnie z art.6 akapit 1 lit e) lub f) GDPR ma prawo do wyrażenia sprzeciwu; to również dotyczy profilowania, które opiera się na tych założeniach. Kontroler nie będzie więcej opracowywać dane osobowe, jeśli on nie będzie mógł przedstawić przekonujące podstawy prawne dla opracowania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami podmiotu danych, lub jeśli opracowanie nie przewiduje przedstawienie, realizację lub ochronę wymogów prawnych. W związku z wykorzystywaniem usług wspólnoty Informacyjnej, nie zależnie od Dyrektywy 2002/58/ЕС, Podmiot danych może realizować swoje prawo do wyrażenia sprzeciwu za pomocą procedur zautomatyzowanych, w których są wykorzystywane specyfikacje techniczne.

4.7 Prawo do odwołania

Podmiot danych ma prawo w dowolnym czasie odwołać swój wnoisek, wyrażający zgodę na ochronę danych. Odwołanie zgody ni ma wpływu na legalność opracowania, wykonywanego na podstawie zgody do chwili odwołania.

4.8 Prawo do złożenia skargi do organu kontroli

Bez ubytku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, każda osoba zainteresowana ma prawo do podania skargi, w szególności, w karaju członku UE, według jego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia ewentualnego naruszenia, jeśli osoba zainteresowana uważa, że opracowanie danych osobowych, dotyczących jego, narusza niniejszy Regulamin.